Omgevingsvergunning / melding brandveilig gebruik

Tip: laat uw blusmiddelen controleren

Jaarlijkse controle ...

Vergunningsplattegronden ten behoeve van omgevingsvergunning / melding brandveilig gebruik

Bij het indienen van een Omgevingsvergunning of -melding verplicht de gemeente dat er van het hele pand tekeningen worden aangeleverd. Deze tekeningen moeten aan de standaard eisen en uitvoering voldoen.

Op de tekening(en) dienen naast een correcte indeling van het gebouw alle (brand) veiligheidsonderdelen weergegeven te worden. Alle ruimten dienen te worden voorzien van de gebruiksfunctie en het maximaal aantal aanwezige personen. Voor ruimten > 25 personen dient ook de inrichting van de betreffende ruimte op de tekening weergegeven te worden.

Indienen omgevingsvergunning/ melding brandveilig gebruik

Volgens het Besluit Omgevingsrecht artikel 2.2 lid 1 is een Omgevingsvergunning verplicht voor bouwwerken waarin:

  1. bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen
  2. dagverblijf wordt verschaft aan:
  • meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
  • meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.

Volgens het Bouwbesluit 2012, artikel 6.23 lid 6 is een Omgevingsmelding verplicht voor bouwwerken waarin:

een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien:

  1. daarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, of
  2. toepassing is gegeven aan artikel 1.3 in verband met een in hoofdstuk 6 of 7 gegeven voorschrift, en een woonfunctie in gebruik te nemen of te gebruiken voor kamergewijze verhuur.

In het Bouwbesluit 2012 wordt bovenstaande eis vermeld. Indien voor uw organisatie één van bovenstaande criteria van toepassing is, betekent dit dat u een Omgevingsvergunning, dan wel een Omgevingsmelding in dient te dienen. Sinds 2012 dient dit via het OmgevingsLoket Online (OLO) te gebeuren.

Bij het indienen zult u aan dienen te geven welk gebruik uw gebouw heeft en welke brandveiligheidsfaciliteiten u beschikbaar heeft. Dit dient zowel tekstueel als door middel van tekeningen te gebeuren.

Fire Prevent B.V.  kan het gehele traject begeleiden; van het verzamelen van de benodigde gegevens tot het indienen via de digitale omgeving.