Opleidings voorwaarden

Tip: laat uw blusmiddelen controleren

Jaarlijkse controle zorgt voor het optimaal functioneren tijdens calamiteiten

Opleidings voorwaarden

1. Inschrijving

Inschrijving is strikt persoonlijk. Invulling en accordering door of namens deelnemer houdt in: akkoordverklaring met de onderstaande cursusvoorwaarden door deelnemer, alsmede door het bedrijf dat de kosten van de opleiding voldoet.

2. Bevestiging van inschrijving

Elke deelnemer ontvangt na inschrijving een bevestiging op het opge- geven e-mailadres. Op deze bevestiging worden cursustype, aanvang van de cursus en de locatie vermeld.

3. Aantal inschrijvingen

Fire Prevent behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvin- gen voor een cursus daartoe aanleiding geeft, uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de cursus deze per e-mail te annuleren. Indien het aantal inschrijvingen daar reden voor geeft is Fire Prevent gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere da- tum of geen doorgang meer te laten vinden.

4. Cursusregels

Fire Prevent bepaalt de plaats en de wijze waarop de cursus gegeven wordt. Iedere deelnemer dient zich te conformeren aan besluiten en maatregelen die Fire Prevent dan wel de door haar aangewezen docent neemt. Indien een deelnemer zich tijdens de cursus naar het oordeel van Fire Prevent misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de cursus worden geweigerd. Gedurende de cursus is het niet toegestaan om te roken (behoudens tijdens de pauze op daartoe door Fire Prevent of de door haar aangewezen docent aan te wijzen plaatsen). Gebruik van mobiele telefoon dient tot een minimum beperkt te worden en mag niet storend zijn voor de docent of het goede verloop van de cursus. Indien deelnemers schade toebrengen aan eigendommen van Fire Prevent tijdens de cursus zijn zij daarvoor aansprakelijk.

5. Cursusgeld

De deelnemer of het bedrijf dat deelnemer aanmeldt dient bij inschri- jving en ondertekening zorg te dragen voor tijdige betaling van het gehele cursusgeld.
Het cursusgeld dat voldaan dient te worden bestaat uit:

  • Administratiekosten
  • Lunch
  • Cursus

Dieetwensen of specifieke opleidingswensen dienen bij opgave voor de cursus dan wel uiterlijk 5 werkdagen voor de cursusdatum schriftelijk te worden vermeld, teneinde hier in verband met de lunch of opleiding rekening mee te kunnen houden.

6. Verzuim/restitutie

Absentie van een deelnemer tijdens de cursus ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling. Verzuim tijdens een cursus geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld.

7. Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor een cursus wordt door Fire Prevent samengesteld. Het verzonden lesmateriaal mag de deelnemer behouden. Fire Prevent zorgt zelf voor oefenmateriaal tijdens de cursus. Deelnemers dienen zorgvuldig met dit oefenmateriaal om te gaan en dit na gebruik aan Fire Prevent te retourneren.

8. Tijdsduur cursusovereenkomst

De cursusovereenkomst gaat in vanaf de ontvangst van het ingevulde en rechtsgeldig ondertekende inschrijfformulier. Vanaf die dag ontstaat de verplichting van de deelnemer c.q. het door deelnemer als factuur- adres opgegeven factuuradres tot betaling van het gehele cursusgeld met inachtneming van het gestelde in de annuleringsregeling. De cursusovereenkomst eindigt op het moment dat de cursus waarvoor men ingeschreven heeft, in het normale geval beëindigd is dan wel als Fire Prevent of haar docent dat meedeelt.

9. Voortijdige annulering/beëindiging van een cursus

Een opzegging kan uitsluitend per e-mail met ontvangstbevestiging of per aangetekende brief geschieden, waarbij rekening gehouden dient te worden met het volgende: annulering van een cursusovereenkomst kan bij cursussen tot uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de betr- effende cursus tegen vergoeding van de administratiekosten. Daarna is annulering van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden niet mogelijk en is het volledige cursusgeld verschuldigd.

10. Verschuiving/naamswijziging

Ziekte of persoonlijke verhindering van de deelnemer geeft geen
recht tot restitutie of beëindiging van de overeenkomst. Indien een cursus door persoonlijke omstandigheden niet gevolgd kan worden, kan tegen betaling van extra administratiekosten de aanmelding verschoven worden naar de eerstvolgende cursus. Een aanvraag tot verschuiving moet echter uiterlijk 2 werkdagen voor de aanvang van
de cursus schriftelijk ingediend worden en in bezit van Fire Prevent zijn. Verschuiving binnen 2 werkdagen voor aanvang van de cursus is uit- sluitend mogelijk na goedkeuring en bevestiging door Fire Prevent en tegen betaling van extra administratiekosten. Vervanging van deelname aan een cursus door een derde is mogelijk tegen betaling van extra ad- ministratiekosten. Een aanvraag voor vervanging moet echter uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de cursus schriftelijk worden ingediend en in het bezit van Fire Prevent zijn.

11. Veiligheid/aansprakelijkheid

Iedere deelnemer dient zelf te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade, veroorzaakt of opgelopen tijdens de cursus en tijdens de heen- en terugreis. Fire Prevent aanvaardt geen aansprakelijkheid binnen en buiten rechte, voor onmiddellijke gevol- gen van deelnemers aan een onder haar auspiciën georganiseerde opleiding of instructie, behoudens als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Fire Prevent. Gevolgschade is altijd uitgesloten. Dit geldt ook voor enig gevolg van het niet onverwijld uitvoeren en het niet juist opvolgen van, door of namens de docent van Fire Prevent gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van het ter praktijkoefening te gebruiken materiaal. Fire Prevent is niet aansprake- lijk voor verlies, diefstal of schade van persoonlijke eigendommen van deelnemers.

12. Algemene Voorwaarden

Voor zover voorgaande inschrijvingsvoorwaarden niet anders bepalen, maken van deze aanmelding en overeenkomst tevens onverbrekeli-
jk deel uit de Algemene Voorwaarden van Fire Prevent B.V., die ter inzage zijn via de website www.fireprevent.nl en gedeponeerd zijn bij de rechtbank Gelderland op 1 oktober 2015 onder nummer 30/2015. Deelnemer en bedrijf verklaren daarvan vooraf kennis te hebben ge- nomen en daarmee in te stemmen bij aanmelding. Desgewenst wordt op eerste verzoek kosteloos een afschrift van deze algemene voor- waarden toegezonden.

Hiermee verklaart deelnemer/bedrijf zich akkoord met opgave voor de aangegeven cursus(sen) en de juistheid van de ingevulde gegevens.

Snel contact opnemen 0342-418249 info@fireprevent.nl